Stowarzyszenie Polska Samorządna

Polska Samorządna
Polska Samorządna

konkurs dziennikarski


Uwaga! - dziennikarze mediów lokalnych z województwa lubelskiego!

Stowarzyszenia Polska Samorządna ogłasza konkurs dziennikarski "Lokalne media dla Niepodległej" na najlepszą publikację poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018.

Honorowy patronat nad projektem „Lokalne media dla Niepodległej” objął wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Konkurs jest adresowany do dziennikarzy mediów lokalnych z województwa lubelskiego. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych związanych tematycznie ze 100-leciem odzyskania niepodległości, opublikowanych w okresie 1 stycznia 2018 - 30 listopada 2018. Wszystkie prace dziennikarskie, niezależnie od rodzaju medium w jakim nastąpiła publikacja, będą oceniane w jednej wspólnej kategorii. Przedmiotem oceny będą walory edukacyjno - historyczne publikacji, nowatorstwo treści i formy, odkrywanie nieznanych dotąd faktów historycznych, uwzględnianie w publikacjach wątków lokalnych i regionalnych. Publikacje mogą być zgłaszane do konkursu przez autorów, redakcje oraz członków 3-osobowej kapituły konkursowej wyłonionej przez organizatora. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2018. Przewidywane są trzy nagrody główne w wysokości 2500 zł, 2000 zł i 1500 zł brutto. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w grudniu 2018.

Organizator konkursu zapewnia jego uczestnikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w seminarium historycznym „100 lat Niepodległej” oraz w szkoleniu dziennikarskim „Warsztat dziennikarza lokalnego” służących merytorycznemu i warsztatowemu przygotowaniu do udziału w konkursie. Informacje o terminie i miejscu obu wydarzeń zostaną przesłane do redakcji drogą mailową.Regulamin konkursu dziennikarskiego „Lokalne media dla Niepodległej”


  1. Organizatorem konkursu „Lokalne media dla Niepodległej” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie „Polska Samorządna”, ul. Morelowa 5, 20-704 Lublin, KRS: 0000716394, NIP: 7123360627, REGON: 369373726. Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Honorowy patronat nad projektem „Lokalne media dla Niepodległej” sprawuje wojewoda lubelski prof. dr hab. Przemysław Czarnek.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych związanych tematycznie ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości opublikowanych w okresie 1 stycznia 2018 - 30 listopada 2018 w mediach lokalnych województwa lubelskiego. Pod pojęciem mediów lokalnych rozumie się redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe charakteryzujące się lokalnym zakresem zainteresowania oraz lokalnym zasięgiem oddziaływania nieprzekraczającym obszaru województwa lubelskiego.
  3. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w okresie 1 sierpnia 2018 – 30 listopada 2018. Zgłaszającymi mogą być autorzy, redakcje oraz członkowie kapituły konkursowej. W zgłoszeniu należy podać tytuł publikacji, datę publikacji, nazwisko autora i nazwę redakcji. W przypadku audycji telewizyjnych wymagane jest dołączenie rejestracji z anteny na nośniku DVD, w przypadku audycji radiowych – rejestracji z anteny na nośniku CD lub DVD, w przypadku artykułów prasowych – kserokopii lub skanu publikacji, w przypadku publikacji internetowych – zrzutu pierwszej strony oraz linku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatora konkursu – wymóg nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych przez członków kapituły.
  4. Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonuje 3-osobowa kapituła wyłoniona przez organizatora. Wszystkie prace dziennikarskie, niezależnie od ich formy, objętości i rodzaju medium w jakim nastąpiła publikacja, będą oceniane w jednej wspólnej kategorii. Przedmiotem oceny będą walory edukacyjno - historyczne publikacji, nowatorstwo treści i formy, odkrywanie nieznanych dotąd faktów historycznych, uwzględnianie w publikacjach wątków lokalnych i regionalnych.
  5. W konkursie są przewidziane 3 nagrody pieniężne dla autorów najlepszych prac – nagroda I w wysokości 2500 zł brutto, nagroda II w wysokości 2000 zł brutto i nagroda III w wysokości 1500 zł brutto. Ponadto laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody będą przekazywane na konta bankowe laureatów w ciągu tygodnia od przedstawienia organizatorowi danych potrzebnych do wykonania przelewu. Kapituła zastrzega sobie prawo innego niż to zapisano w regulaminie podziału kwoty przeznaczonej na nagrody pieniężne.
  6. Organizator konkursu zapewnia jego uczestnikom możliwość uczestniczenia w bezpłatnym seminarium historycznym „100 lat Niepodległej” oraz w szkoleniu dziennikarskim „Warsztat dziennikarza lokalnego” służących merytorycznemu i warsztatowemu przygotowaniu do udziału w konkursie. Informacje o terminie i miejscu obu wydarzeń zostaną przesłane do redakcji drogą mailową.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród, panelem dyskusyjnym nt. współczesnego pojmowania patriotyzmu oraz koncertem piosenki patriotycznej nastąpi w połowie grudnia 2018 podczas konferencji podsumowującej projekt „Lokalne media dla Niepodległej”.
  8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.samorzadna.pl oraz www.facebook.com/samorzadna.