Statut Stowarzyszenia

Rozdział I – PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie „Polska Samorządna”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Polska Samorządna” i jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie.

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§5

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II – CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna i organizacyjna na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, promocja inicjatyw podejmowanych przez samorządy, aktywizacja środowisk lokalnych, podnoszenie poziomu świadomości społecznej związanej z działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

§9

Realizując cele zawarte § 7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

§10

 

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
  • badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z
  • działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
  • wydawanie książek – PKD 58.11.Z
  • pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
  • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z
  • wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
  • działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

Rozdział IV – CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego. 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

§ 13

 

 1. Prawo tworzenia Stowarzyszenia przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w jego statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna Stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

§ 14

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

§ 15

  

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

§ 16

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 3.  

 4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 5. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia według zasad określonych w jego statucie.

§ 17

 

Członek wspierający ma prawo:

§ 18

 

Członek wspierający jest zobowiązany:

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

§ 19

 

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić w przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
 3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu. 
 4. Małoletnim w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także małoletnim poniżej 16 lat mogą – za zgodą przedstawicieli ustawowych – może być nadawany tytuł członka honorowego.

§ 20

  

Członek honorowy:

 

USTANIE CZŁONKOSTWA -ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

 

§ 21

 

 1. 1Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnychprzypadku osób fizycznych,
  • wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
 2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 22.

 

§ 22

 

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
  • uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,
  • podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia
  • zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.
 2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.
 4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków. 

 

Rozdział V – WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA 

§ 23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  •  

  • Zarząd,
  •  

  • Komisja Rewizyjna.
  •  

 2.  

 3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
 5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.

 

§ 24

 

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej władzy.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 25

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Rozdział VI – ZARZĄD

 

§ 27

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 (dwóch) członków, w tym:
  • prezesa zarządu,
  • wiceprezesa zarządu
 2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 6. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:
  • z dniem odwołania ze składu Zarządu
  • lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

§ 28

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

§ 29

 

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.

 

§ 30

 

 

§ 31

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

 

§ 32

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności dwóch członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma prezes zarządu.

 

§ 33

 

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

 

Rozdział VII – KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 2 (dwóch) członków, w tym: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie§ 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

  

§ 35

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  • przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków,
  • występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

  

§ 36

 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 37

 

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

 

Rozdział VIII – BIURO STOWARZYSZENIA

§ 38

 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

 

§ 39

 

 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

 

Rozdział IX – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
  • składki członkowskie,
  • dochody z działalności gospodarczej
  • darowizny, spadki i zapisy,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia,
  • ofiarność publiczną,
  • dotacje,
  • wpływy z nawiązek,
  • kredyty i pożyczki bankowe,
  • dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 4. Środki finansowe uzyskane przez Stowarzyszenie powinny być gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

§ 41

 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woliszczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

  

Rozdział X – ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42

 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

 

§ 43

 

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu lub likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel. 

§ 44

 

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§ 45

 

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§ 46

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.  2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna